Regulamin

Regulamin świadczenia usług w ramach domeny internetowej wikidoktor.pl z dnia 28 czerwca 2018 r.

Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://wikidoktor.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”.
 2. Strona internetowa prowadzona jest przez jej  Administratora.
 3. Strona internetowa ma charakter informacyjny. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników w oparciu o jej treści. Należy pamiętać, że treści zawarte na Stronie internetowej nie zastąpią konsultacji ze specjalistami, którzy udzielają fachowych porad po dokładnym zapoznaniu się z dolegliwościami konkretnego pacjenta.
 4. Do korzystania ze Strony internetowej niezbędna jest przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu.

Warunki korzystania ze Strony internetowej

 1. Korzystanie ze Strony internetowej jest dla Użytkowników bezpłatne.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania ze Strony internetowej pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Administratora.
 3. Strona internetowa nie może być w żaden sposób kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie.
 3. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 4. Komentowanie treści przez Użytkowników publikowanych w serwisie wymagają podania podpisu i adresu email.
 5. Administrator strony internetowej ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, jeżeli nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 6. Użytkownikom nie wolno umieszczać na stronie internetowej komentarzy o treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni.
 7. Administrator nie ma wpływu na treści, dokładność, integralność oraz jakość wyświetlanych reklam.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe ze skorzystania z ofert przedstawionych na reklamach wyświetlanych na Stronie.

Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.
 3. Użytkownicy korzystający ze Strony internetowej oświadczają, iż akceptują treść Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania.